Lương chủ tịch UBND Tỉnh bao nhiêu tiền 1 tháng?

Vấn đề lương thưởng luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu đặc biệt là những công chức nhà nước giữ chức vụ cao càng được nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Vì thế bài viết dưới đây của Tieusu.net sẽ giúp bạn tìm hiểu Lương chủ tịch UBND Tỉnh bao nhiêu tiền 1 tháng?

Lương chủ tịch UBND tỉnh bao nhiêu tiền 1 tháng? 

Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Thông tư liên tịch 01/2005 / TTLT-BNV-BTC quy định mức lương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương 9,70 – 10,30. Mức lương tương đương 14.453.000 – 15.347.000 đồng / tháng. Căn cứ Bảng II, Bảng xếp hạng số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 01/2005 / TTLT-BNV-BTC.

Chủ tịch UBND các tỉnh còn lại có hệ số lương 7,64. Mức lương tương đương 11.383.600 đồng / tháng theo Bảng II, Bảng 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 01/2005 / TTLT-BNV-BTC.

Xem thêm: lương chủ tịch nước

Chủ tịch UBND tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Lãnh đạo, điều hành công việc của UBND và các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
 • Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện đình chỉ, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới khi không hoàn thành nhiệm vụ.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Thực hiện những nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng,  tham nhũng; chống quan liêu.
 • Chủ trì, chịu trách nhiệm điều hành hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính.
 • Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ các văn bản trái pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
 • Phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên đóng trên địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
 • Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở,phương tiện, tài sản làm việc và ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy; chỉ đạo, áp dụng các biện pháp giải quyết công việc đột xuất, cấp bách liên quan đến thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thanh tra giải quyết khiếu nại, kiểm tra, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở Trung ương giao, ủy quyền.

Có thể bạn quan tâm: Tiểu sử chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tiêu chuẩn để làm Chủ tịch UBND tỉnh là gì?

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 2.19 Mục 2 Quy định 214-QĐ / TW năm 2020, tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

 • Bảo đảm đầy đủ khung tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chung đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời phải có những phẩm chất, năng lực sau: Có trình độ, hiểu biết toàn diện về pháp luật và quản lý hành chính của Nhà nước. ; am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của địa phương và đất nước.
 • Có năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân.
 • Có năng lực toàn diện trong tổ chức, quản lý, chỉ đạo và điều hành các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền và Ủy ban nhân dân cấp dưới; quyết liệt, dứt khoát, kịp thời những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến quản lý nhà nước ở địa phương.
 • Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cùng tổng kết thực tiễn, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành thể chế, cơ chế, chính sách phát triển của địa phương.
 • Có kinh nghiệm lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc tương đương.

Xem thêm: Tiểu sử chủ tịch tỉnh Bình Dương

Lời kết

Như vậy, qua bài viết trên của Tiểu sử đã giúp bạn biết được mức lương hiện nay của chủ tịch UBND tỉnh cũng như những tiêu chuẩn để trở thành chủ tịch UBND.