คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน? อัพเดทล่าสุดในปี 2023

คุณกำลังอ่าน: “คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 77,600 ครั้ง/เดือน. วันนี้ Tieusu.net จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ในบทความนี้

ผลการค้นหาของ Google:

แบบ หส. 1

คำขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน. ห้างหุ้นส่วน………………………….…………………………………………..…………… ทะเบียนเลขที่………………………………………………… (1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน …. => อ่านเลย

แบบ หส. – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

( ) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนีÊ. จัดตัÊงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุค คล / จํากัด …. => อ่านเลย

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน). แบบ หส. 2, รายการจดทะเบียน. แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์. แบบ ว.. => อ่านเลย

คํารับรอง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

( ) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนีË ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนีË. ได้จัดทําสัญญา / ข้อตกลง ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เมืÁอวันทีÁ … => อ่านเลย

การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด

การยื่นขอจดทะเบียนทำได้ 2 วิธี คือ. 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอ. จดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้ …. => อ่านเพิ่มเติม

รายการจดทะเบียน

ข้อ 2. ห้างนีËเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล/จํากัด … ไว้ในรายการจดทะเบียนนีË เพืÁอใช้ประโยชน์ของทางราชการ … เอกสารประกอบคําขอทีÁ ……. => อ่านเพิ่มเติม

แบบ บอจ. 1 – คําขอที่………………………………….. สํานักงานทะเบียน …

คําขอที่. … (1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังต่อไปนี้ … แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด (ห้างหุ้นส่วน.. => อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททางอินเทอร์เน็ต

ผู้ขอพิมพ์เอกสารขอจดทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของกรมฯ และนําไปให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม. ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคําขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์. นายทะเบียนตรวจ …. => อ่านเพิ่มเติม

คําขอจดทะเบียนห างหุ นส วน

คําเตือน 1. ผู ใดแจ งข อความอันเป นเท็จแก เจ าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268. 2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ าปรากฏว  …. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน”

เอกสาร ขอ ใด ที่ ใช้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ตัวอย่าง การ กรอก แบบ ฟอร์ม จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนสามัญ คำขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คำขอจดทะเบียน จดทะเบียน ขอ จดทะเบียน คําขอ ข้อ ขอจดทะเบียน คำขอจดทะเบียน ขอ จดทะเบียน ข้อ ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน คําขอ คําขอ ขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน ขอ ขอจดทะเบียน ขอจดทะเบียน คําขอจดทะเบียน คํา ความ ความ จดทะเบียน คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน อยู่ในหัวข้อ News (ไทย) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

sample_hs3.pdf

คํา ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน … จัดตัÊงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุค คล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน… … ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนีÊได้จดทะเบียนเป็นนิติบุค คล … => อ่านเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

**หมายเหตุ** การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์. => อ่านเพิ่มเติม

2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ

( ) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนีÊ … การไม่ยืÉ นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาทีÉ … => อ่านเพิ่มเติม

คําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนตามสัญญา / ข้อตกลง หรือ … มีคําพิพากษา / คําสั่ง ในเรื่องที่ขอจดทะเบียน ตามคดี. => อ่านเพิ่มเติม

Microsoft Word – 1. หส1

23 ธ.ค. 2013 — 23 ธ.ค. 2013(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล// จำกัด … การไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนด … => อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

**หมายเหตุ** การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ => อ่านเพิ่มเติม

2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ

( ) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนีÊ … การไม่ยืÉ นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาทีÉ … => อ่านเพิ่มเติม

คําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนตามสัญญา / ข้อตกลง หรือ … มีคําพิพากษา / คําสั่ง ในเรื่องที่ขอจดทะเบียน ตามคดี. => อ่านเพิ่มเติม

Microsoft Word – 1. หส1

23 ธ.ค. 2013 — 23 ธ.ค. 2013(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล// จำกัด … การไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนด … => อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท – กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

17 ธ.ค. 2013 — 17 ธ.ค. 2013รับวันที่. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท. กลาง. ห้างหุ้นส่วน จำกัด ตะวันแสนดี. ทะเบียนเลขที่. (1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียน … => อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | DBD : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

… หลักประกันทางธุรกิจ 19812; ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 481596; บริษัทจำกัด 1535266 … งานตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร 101983; งานด้านบัญชี 36885 … => อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มจดทะเบียน | Better-Account – บริการ ตรวจ สอบ บัญชี

หส.1 คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน; หส.2 รายการจดทะเบียน/แบบจดทะเบียนแก้ไข; แบบ ว. รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์; … => อ่านเพิ่มเติม

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน คลิ๊ก! 1. คำแนะนำ. 2. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1). => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

แบบ หส. 1 คืออะไร

 • คำจำกัดความ: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน? => ดูเลย
 • ทำไม: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน? => ดูเลย
 • ฉันจะ: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • วิธี คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ชอบ? => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ทำอย่างไร => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน ดีกว่า => ดูเลย
 • คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • ค้นหา: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • โปรไฟล์: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • แผน:คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • รหัส: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย
 • บริการสินเชื่อทางการเงิน: คํา ขอ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน => ดูเลย